fbpx

Algemene voorwaarden HM paard & life coaching

Lees hieronder onze algemene voorwaarden en klachtenprocedure.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan HM paard & life coaching  voor een sessie of  workshop.
 • Opdrachtnemer: HM paard & life coaching : Harriët Muskee, handelend voor HM paard & life coaching.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de  workshop of sessie deelneemt.

Algemeen en risico-acceptatie

Tijdens de sessies, workshops zijn deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.
Opdrachtgever en of deelnemer neemt deel aan een sessie, workshop voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van HM paard & life coaching geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiend uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek. Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers HM paard & life coaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer. Vooraf, tijdens en na een sessie, workshop kunnen deelnemers informatie inwinnen of overleggen.

Opdrachtgever en of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Tevens welke risico’s met de paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie, workshop. Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de trainer/coach op te volgen.

Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. HM paard & life coaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen. Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie, workshop verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

Totstandkoming overeenkomst bij de verschillende vormen van dienstverlening: Workshops en individuele sessies

Workshops

De overeenkomst voor een op de website aangeboden workshop komt tot stand:
Door het invullen van het contactformulier op de website of het versturen van een e-mail waarbij de interesse wordt aangegeven voor de workshop. Na deze aanmelding krijg de deelnemer een bevestigingsmail binnen 2 werkdagen (tenzij de workshop vol is) en hiermee is de deelname definitief. Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.

Workshops op maat

Voor Workshops op maat worden altijd offertes gemaakt, daarvoor geldt het volgende:

Geldigheid offerte

Een door HM paard & life coaching gedane offerte blijft twee maanden geldig, doch kan zij hier schriftelijk of bij voorwaarden van afwijken.

Opdrachtformulering

Een opdracht tot het geven van een workshop wordt uitsluitend aanvaard op basis van een door HM paard & life coaching en opdrachtgever gezamenlijk geformuleerde taak. Deze dient in de offerte te worden opgenomen. De geformuleerde opdracht houdt zoveel mogelijk rekening met deze Algemene Voorwaarden. De overeenkomst tot opdracht geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

Afstemming met externe bureaus

Indien in de organisatie van de opdrachtgever tevens andere coaches of trainers ter vervulling van de vernoemde opdracht werkzaam zijn, zal door HM paard & life coaching, indien mogelijk, afspraken worden gemaakt teneinde de posities van deze adviseur(s) of trainer(s) in het proces waar de opdracht betrekking op heeft op elkaar af te stemmen.

Informatie opdrachtgever

Teneinde optimaal gebruik te maken van de bij de opdrachtgever aanwezige deskundigheid en ervaring moet HM paard & life coaching kunnen rekenen op de medewerking van het bestuur en de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers in de organisatie van de opdrachtgever. Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de opdrachtgever alle mogelijke medewerking verleent om toegang te krijgen tot informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang is.

Vertrouwelijkheid

Met betrekking tot gegevens die in het kader van de opdracht aan HM paard & life coaching  worden verstrekt, zal HM paard & life coaching de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt HM paard & life coaching deze gegevens en informatie niet aan derden.

Informatie/publicatie

Bij het onjuist citeren van een door HM paard & life coaching voortgebracht werk, behoudt zij zich het recht voor maatregelen tot rectificatie van de opdrachtgever te eisen. Indien de opdrachtgever niet kan of wil voldoen aan deze eisen, behoudt HM paard & life coaching zich het recht voor tot publicatie van volledige rapportages, voor zover nodig is om tot rectificatie van onjuiste berichtgeving te komen.

Duur en einde van de opdracht

De door HM paard & life coaching bij het object van advisering, begeleiding en/of training aangegeven tijd, die voor de uitvoering van (of een onderdeel van) de opdracht benodigd is, heeft een indicatief karakter. De opdracht eindigt na voltooiing van de geformuleerde opdracht en met toezending van de eindafrekening over de betreffende periode.

Wijziging opdrachtspecificaties

Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal HM paard & life coaching de opdrachtgever hiervan terstond mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal HM paard & life coaching dit terstond aan de opdrachtgever mededelen met vermelding van de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

Annulering workshops

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de standaardworkshops die aangeboden worden op de website is kosteloos. Bij annulering tussen 4 weken en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop dient 100% betaald te worden. Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privé́́ omstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden. Deelnemer krijgt voor die workshop 50% korting. Wanneer er extra kosten zijn gemaakt door het afhuren van een binnen accommodatie en/of het inhuren van catering of andere derden en annulering van deze partijen niet mogelijk is dan worden deze kosten voor 100% doorberekend.

Individuele sessies

De inschrijving voor of reservering van coaching is definitief na een bevestigingsmail van HM paard & life coaching. Het versturen van een opdrachtbevestiging door HM paard & life coaching maakt de overeenkomst bindend. HM paard & life coaching behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren.

Annuleren / verschuiven / wijzigen van Individuele sessies: Annuleren / verschuiven / wijzigen door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeengekomen datum voor een individuele sessie wil annuleren, dan gelden de volgende voorwaarden:
 • Binnen 14 dagen voor aanvang: HM paard & life coaching brengt 25% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
  (+ eventuele kosten aan derden);
 • Binnen 7 dagen voor aanvang: HM paard & life coaching brengt 50% van het factuurbedrag in rekening bij opdrachtgever
  (+ eventuele kosten aan derden);
 • Binnen 24 uur voor aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag verschuldigd aan HM paard & life coaching.
  (+ eventuele kosten aan derden).
Annulering door HM paard & life coaching

HM paard & life coaching kan sessies, workshops annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de coach/opleider en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever. In goed overleg tussen opdrachtgever en HM paard & life coaching kan een vervangende datum worden overeengekomen.

Betalingen

HM paard & life coaching brengt de deelnamekosten aan sessies, workshops in rekening door middel van een factuur. Deze factuur wordt verstuurd via de e-mail. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij betaling door een derde, blijft de opdrachtgever zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt. Cursusmateriaal van workshop is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor aanbevolen literatuur.

Aansprakelijkheid

HM paard & life coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd. HM paard & life coaching is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening. HM paard & life coaching is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt. Elke aansprakelijkheid van HM paard & life coaching  voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van HM paard & life coaching in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van HM paard & life coaching in een voorkomend geval.

Administratieve Vragen

Vragen van administratieve aard per mail of per brief die een langere verwerkingstijd vereisen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een ontvangstbevestiging met daarbij een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Klachten

Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij de Ondernemer binnen 8 dagen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Opdrachtgever of Consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever of Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De klacht kan voorgelegd worden aan de Raad van Advies waarin drie externe onafhankelijke deelnemers zitting in hebben. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing (valt onder arrondissement Assen). In beginsel gaat Ondernemer er van uit dat er in goed onderling overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HM paard & life coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van de gekozen dienstverlening van jou verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres- factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: HM paard & life coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Als intake voor het volgen van een workshops
 • Als intake bij een coaching programma
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochure, alleen nadat je zelf hiervoor toestemming hebt gegeven.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bij onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

HM paard & life coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. HM paard & life coaching gebruikt de volgende computer -programma’s of -systemen:  voor het maken van facturen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HM paard & life coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Paarden-) Coaching) telefoonnummer + emailadres > voor het maken van de afspraak en eventuele terugkoppeling na de sessie.

Delen van persoonsgegevens met derden

HM paard & life coaching  verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht zoals ons accountantskantoor, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HM paard & life coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HM paard & life coaching  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HM paard & life coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

HM paard & life coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met HM Paard & Life coaching

 

  Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Horse Magic {HM} Harriet Muskee
Paard & Lifecoaching
Strengenweg 1F
9531 TE Borger

T:  06 - 25007786

E: harriet@horse-magic.nl

KvK: 73862851

BTW: NL001402719B55